Redegjørelse Åpenhetsloven

Om Åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheter sin respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Åpenhetsloven i Odd Langdalen Frukt & GrøntEngros AS (heretter nevnt som Langdalen)

Styret i Langdalen har vedtatt følgende:

·      Odd Langdalen Frukt & Grønt Engros AS skal drive sin virksomhet i samsvar med alle krav og forpliktelser i åpenhetsloven.

Det er utarbeidet en plan og prosedyre for arbeidet med Åpenhetsloven, og styret har vedtatt policy, retningslinjer og rutiner for å sikre at Langdalen etterlever kravene og forpliktelsene i Åpenhetsloven.

 

Interne forhold

Langdalen er opptatt av å sikre en likestilt og mangfoldig arbeidsplass med like rettigheter og likeverdige forhold for alle ansatte i alle deler av egen virksomhet. Vi er bevisst vårt ansvar når det gjelder å utvikle og opprettholde en arbeidskultur hvor mennesker blir sett og deres grunnleggende rettigheter blir respektert.

 

Eksterne forhold

Langdalen har etiske retningslinjer/Code ofConduct og rutiner for leverandørvurderinger. Leverandørvurderingene tar for seg blant annet etiske og miljømessige forhold hos leverandør, og våre retningslinjer deles med våre leverandører og dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Våre krav til leverandører er basert på anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og angir minimumsstandarder for etterlevelse av kravene.

 

I arbeidet med aktsomhets vurderingene har vi identifisert flere mulige risikoer som vi setter søkelys på i det videre arbeidet. Den største mulige risikoen vi har identifisert er at våre leverandører aksepterer våre retningslinjer, uten at de blir fulgt i praksis.I tillegg til våre leverandørvurderinger så sender vi ut spørreskjema til utvalgte leverandører som fokuserer på det vi mener er de største risikoene. I tillegg gjennomfører vi årlig flere leverandør besøk der vi selv får erfare de faktiske forhold hos leverandørene og kvalitetssikre at våre retningslinjer følges.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi foreløpig ikke avdekket negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Tiltak

Dersom det avdekkes negative konsekvenser som tidligere nevnt, så vil Langdalen iverksette tiltak som har til mål å rette, stanse og/eller redusere den negative påvirkningen. Dersom det ikke er mulig å endre vil vi vurdere å avslutte samarbeidet med leverandør.

 

Informasjonskrav

Dersom dere trenger ytterligere informasjon om hvordan Langdalen håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser etter Åpenhetsloven § 4 så kan dere kontakte oss via epost kvalitet@langdalen.noog vi vil svare dere i henhold til svarfristene som nevnt i
Åpenhetsloven § 7.

 

Varsling

Langdalen oppfordrer ansatte, leverandører og andre til å varsle oss om faktiske eller mulige brudd på anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. For ansatte så kan man varsle internt via vår Kvalitetsportal (EK). Varsel fra ansatte eller eksterne kan også sendes pr e-post til sin kontaktperson i Langdalen, eventuelt til epost: kvalitet@langdalen.no.          

Bli kunde

Ingen kunder er for små, og ingen er for store. Vi leverer i dag til restauranter, kantiner, hoteller, catering, delikatessebutikker og offentlig sektor.
Kontakt oss for en uforpliktende prat!

Bli kunde